Nejčastější pojmosloví v autopojištění

Petr Skalický
10. 4. 2021
Řidičům přinášíme pár základních informací (pojmosloví) uváděných nejen v autopojištění, ale také v různých další odvětví pojistného trhu, Je dobré mít alespoň základní přehled, pokud byste např. řešili pojistnou nebo škodnou událost, či pojistnou smlouvu uzavírali anebo vypovídali či rušili.
Nejčastější pojmosloví v autopojištění

Řidičům, ale i neřidičům přibližujeme mnohdy opomíjené "taje" pojistného pojmosloví, významů a důležitosti. Člověk si přirozeně řekne..." toto já číst nebudu, stejně tomu nerozumím"....

Ano jedno jadna z variant, jak se s pojistkou vypořádat "po svém".. Dělá to přirozene téměř každy. To však v případech, kdy se láme chleba, nestačí.

Ať chcete nebo ne, toto pojmosloví najdete ve Vaší pojistné smlouvě, pojistných podmínkách a v podstatě se těmito slovy a významy řídí celý běch Vaší pojistky.

Pokud se zde u nás začtete (doporučujeme), můžete zjistit, jak to všechno v autopojištění vlastně funguje.

Co je to pojištění:

Závazkový právní vztah, který vzniká na základě pojistné smlouvy. Na českém trhu existuje velké množství pojišťoven, se kterými lze uzavřít pojištění. Je proto vždy důležité sledovat konkrétní produkty i cenu, kterou bude pojištěný v případě uzavření pojistné smlouvy platit.

Pojištění škodové:

Pojištění, při němž poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události. Mezi tzv. škodové pojištění patří například povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění domácnosti, pojištění stavby nebo pojištění odpovědnosti.

Škodní událost:

Skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. Jakmile škodní událost vznikne, má pojistitel povinnost ihned tuto skutečnost nahlásit pojišťovně, dále musí učinit vše pro to, aby se škoda stále nezvětšovala, pořídit fotodokumentaci, která pomůže při jednání s pojišťovnou. Před příchodem likvidátora je pak nutné nashromáždit všechny doklady k věcem souvisejícím s pojištěnou věcí, což urychlí výplatu pojistného plnění.

Pojistné riziko:

Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. Právě před těmito riziky se chtějí pojištěnci krýt, a proto sjednávají s pojistitelem pojistnou smlouvu. V případě, že vznikne pojistná událost, pak dostanou odškodné, které závisí na konkrétních podmínkách sjednaných ve smlouvě. 

Pojistná smlouva:

je smlouvou o finančních službách, kterou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. Součástí pojistné smlouvy jsou vždy konkrétní podmínky realizace pojištění, práva a povinnosti pojistitele i pojištěného, doba vzniku a zániku pojištění, vymezení pojistného nebezpečí a událostí, výše pojistného, řád splácení a údaje o pojistiteli a pojištěném. Smlouva musí být sjednána písemně.

Pojistka:

Potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy. Pojistka chrání pojištěného před následky vzniklých škod. Slengově je tento termín veřejností užíván jako pojistná smlouva. Význam je však oodlišný.

Pojistné podmínky:

Soubor ujednání, který zpravidla obsahuje podrobnosti o vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, výluky z pojištění a způsob určení rozsahu pojistného plnění. Jsou nedílnou součástí každé pojistné smlouvy.

Rozsah pojistného krytí:

Seznam rizik sjednaných na pojistné smlouvě a výše pojistných částek, limity pojistného plnění, spoluúčast, výluky atd., které přímo ovlivňují případnou výši pojistného plnění a které si klient zvolil u těchto rizik.

Pojistník:

Fyzická nebo právnická, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistiteli pojistné. Pojistník nemusí být totožný s pojištěným. V praxi to znamená, že pojistníkem může být zcela jiná osoba, která pojišťovně platí za ochranu před pojistnými riziky. V případě pojistné události pak peníze od pojišťovny dostane osoba, která je uvedená ve smlouvě jako pojištěný.

Pojistitel:

Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví. Obvykle se tak pojistitelem stává pojišťovna.

Pojištěný:

Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. Tato osoba může i nemusí být pojistníkem tedy tím, kdo pojištění platí. V případě, že vznikne pojistná událost je ovšem osobou, která obdrží pojistné plnění.

Poškozený:

Je osoba (právnická nebo fyzická), která utrpěla škodu a uplatňuje nárok na její náhradu proti pojištěnému. Poškozený není v žádném právním vztahu k pojistiteli a nemá proti pojistiteli právo na pojistné plnění, pokud zvláštní předpis nebo pojistná smlouva nestanoví jinak. Na náhradu škody má poškozený nárok, pokud byla škoda způsobena protiprávním jednáním, nebo k ní došlo za okolností, které zakládají tzv. objektivní odpovědnost za škodu. 

Vlastník a provozovatel vozidla:

Vlastník i provozovatel vozidla jsou osoby zapisované do registru vozidel. Provozovatel je osoba, která vozidlo nemusí vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, hradí náklady provozu vozidla atd. Je-li provozovatel jinou osobou než vlastník, potom se i tento odlišný provozovatel zapisuje se do registru vozidel. Jak změny vlastníka, tak i změny provozovatele podléhají oznamovací povinnosti na registru vozidel. Vlastník je osoba zapsaná v registru vozidel, která má právo s věcí (vozidlem) nakládat, je tedy držitelem vlastnických práv.

Uvádáme praktický příklad, kdy tato situace může nastat: kupujete auto na leasing nebo úvěr. Podle konkrétních ustanovení smlouvy o financování vozidla tak zajisté najdete ustanovení, že: ... Po dobu trvání této smlouvy je vlastníkem vozidla banka /leasingová společnost..." a provozovatelem můžete být Vy jako osoba vozidlo užívající na základě smlouvy. Tato skuečnost musí být uvedena ve velkém techničáku a rovněž i v pojistné smlouvě. Role vlastník, provozovatel musí být souhlasné s registrem vozidel. Pokud je tomu jinak, pojista je v podstatě nefunkční a pojišťovna může použít §2877 zák.č. 89/2012Sb. a nic za Vás anebo Vám nevyplatit. Bohužel jsme se již s takovými situacemi v praxi setkali. ve 100% to byly internetové pojistky. Pojistníkem v této kombinaci může být kdokoliv.

Bonus na pojistném:

Sleva (bonus) na pojistném na další pojistné období stanovená pojistitelem na základě vyhodnocení v pojistné smlouvě definovaných podmínek (tj. příznivý škodný průběh) rozhodných pro stanovení bonusu. V zásadě se jedná o slevu, díky které bude klient platit méně za měsíce pojištění odježděné bez nehod. Výše bonusů závisí vždy na dané pojišťovně. Celý systém bonusů se snaží motivovat řidiče k jízdě bez nehod. Bonusy za bezeškodný průběh si v pojistné smlouvy "vyjíždí" výhradně pojistník, nikoliv vlastník nebo provozovatel.

Malusy na pojistném:

Přirážka (malus) na pojistném na další pojistné období stanovená pojistitelem na základě vyhodnocení v pojistné smlouvě definovaných podmínek (nepříznivý škodný průběh) rozhodných pro stanovení malusu. V zásadě se jedná o navýšení pojistného v důsledku pojistné události, kterou zavinil pojistník. Od bonusových měsíců se odčítají měsíce kvůli způsobené nehodě, až je výsledek záporný. Při změně pojišťovny se malus zohledňuje i v nových smlouvách. Pojistná smlouva se totiž vztahuje na pojistníka, tedy nikoli na vozidlo nebo na vlastníka či provozovatele.

Vznik pojištění:

Soubor pracovních postupů spojených s uzavíráním pojistné smlouvy, s jejím tarifováním, taxací a sepsáním. Vznik pojištění je v užším slova smyslu i časový okamžik shodný se sjednaným dnem počátku pojištění. Obě strany se rovněž mohou dohodnout, že se pojištění bude vztahovat i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy. Pojišťovna nemusí vyplácet peníze v momentě, kdy pojistník v době podání návrhu na uzavření smlouvy již věděl, že pojistná událost nastala.

Zánik pojištění:

Časový okamžik skončení právního vztahu pojištění; pojištění může zaniknout na základě jednostranného (např. výpověď) nebo vícestranného (např. dohoda) právního úkonu nebo na základě jiné právní skutečnosti stanovené v obecně závazných právních předpisech. Blíže o podmínkách zániku pojištění hovoří občanský zákoník 89/2012 Sb. a zák.č. 168/1999b.

Počátek pojištění:

Časový okamžik vzniku pojištění. Počátek pojištění je důležitý z hlediska vzniku a zániku práv pojištěného na pojistné plnění a z hlediska práv pojišťovny na úhradu pojistného. V běžných případech začíná pojištění platit po podpisu pojistné smlouvy, ale může jím být i den po podpisu. Počátku pojištění je třeba věnovat náležitou pozornost. Pokud by vznikla škoda například v den podpisu, ale pojištění by nabylo účinnosti až následující den, nebyly by pojistníkovi hrazeny případné škody.

Pojistná doba:

Časový okamžik vzniku pojištění. Počátek pojištění je důležitý z hlediska vzniku a zániku práv pojištěného na pojistné plnění a z hlediska práv pojišťovny na úhradu pojistného. V běžných případech začíná pojištění platit po podpisu pojistné smlouvy, ale může jím být i den po podpisu. Počátku pojištění je třeba věnovat náležitou pozornost. Pokud by vznikla škoda například v den podpisu, ale pojištění by nabylo účinnosti až následující den, nebyly by pojistníkovi hrazeny případné škody.

Pojistné období:

Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné. Pokud během tohoto období nastane pojistná událost, pojištěný má právo na pojistné plnění od pojišťovny.

Pojistné:

Úplata za sjednané pojištění, jejíž výše je stanovena v pojistné smlouvě. Pojistné platí pojištěný, a to nejčastěji opakovaně např. jednou měsíčně, vždy záleží na druhu pojištění. Pojistné jinak označujeme také jako cenu za poskytnutí pojistné ochrany. Na konečné výši pojistného se podílí řada faktorů - je tedy nesmyslem uvádět "tabulkové ceny" - každá pojistná smlouva a výše výsledného pojistného je individuální.

Neplacení  povinného ručení:

Pokud si včas, nebo dokonce vůbec, nezřídíte povinné ručení, bude po vás stát vyžadovat tzv. příspěvek a mimosoudní náklady spojené s uplatněním práva na příspěvek. Výše příspěvku se odvíjí od počtu dní, po které auto není pojištěné, a typu vozu a pohybuje se od 4 až do 70 korun za den. Příspěvek uplatňuje zákonem č. 168/1999Sb. Česká kancelář pojistitelů (ČKP).

Zákon o povinném ručení:

Zákon o povinném ručení ukládá povinnost mít sjednané povinné ručení, které kryje vámi způsobené škody třetí osobě při dopravní nehodě. Konkrétní předpis naleznete v zákoně č. 168/1999 Sb. Důležité je, že toto pojištění musíte mít sjednané vždy, ať už vozidlo aktivně využíváte, nebo nikoli. Povinnost mít vozidlo pojištěno nese vlastník v první řadě.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pouze komplikovanější oficiální název pro povinné ručení. Toto pojištění je ze zákona povinné pro všechna vozidla, která mají poznávací značku, jejich účelem je ochrana zdraví i majetku osob, kterým je při případné nehodě způsobena vozidlem škoda.

KASKO pojišťení (havarijní):

Pojištění dopravního prostředku (motorového vozidla, lodě, letadla a podobně) pro případ jeho poškození nebo zničení. V České republice se používá pojem havarijní pojištění. Toto pojištění kryje rizika, jako jsou například poškození havárií, živelnými událostmi (například povodeň, krupobití, vichřice, pád stromu, úder blesku), vandalismem nebo odcizením motorového vozidla.

Škodní a pojistná událost:

Škodní událostí označujeme jasně a přesně danou situaci, kdy vznikla konkrétní škoda, kterou budeme hlásit pojišťovně. Pojem škodní událost je velmi blízký události pojistné. Přesto ale rozdíly mají. Škodní událost je totiž onou konkrétní situací, která vznikne a kterou nahlašujeme. Až poté samotná pojišťovna usoudí, zda se zároveň jedná i o pojistnou událost, kterou bude řešit.

Pojistná částka u HAV pojištění:

Částka určená v pojistné smlouvě jako horní hranice pojistného plnění pojistitele u pojištění majetku, jehož pojistnou hodnotu lze určit v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistná částka se na návrh pojistníka stanoví v pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Jedná se o maximální možné plnění ze strany pojišťovny směrem k pojištěnému. Částka se používá jako základní parametr pro výpočet pojistného.

Časová cena vozidla:

představuje hodnotu, kterou měl vůz, než došlo k pojistné události, tedy zpravidla před jeho poškozením. Pojišťovna pak podle této časové ceny určí výši pojistného plnění.

Vinkulace pojistného plnění:

Nepojmenovaný, vícestranný závazkový právní vztah plnící zajišťovací funkci a spočívající v tom, že pojistné plnění nebo jiné plnění z pojištění nebude pojišťovnou vyplaceno účastníkovi pojištění dle uzavřené pojistné smlouvy, ale věřiteli účastníka pojištění. V souvislosti s novým občanským zákoníkem vinkulaci často nahrazuje Zástavní smlouva k pohledávce. V případě, že se něco s pojištěnou věcí stane, peníze z pojistky se převádějí na třetí stranu (věřitele). Může se jednat například o banku. Pokud si dlužník vezme hypoteční úvěr a došlo by k totální škodě na nemovitosti, pojišťovna vyplatí peníze bance. Dlužník pak dostane pouze to, co zbyde.

Spoluúčast:

Princip spočívající v tom, že se oprávněná osoba bude podílet na úhradě vzniklé škody způsobem stanoveným v pojistné smlouvě. Může se jednat o fixní částku, nebo může být vyjádřena procentem z celkové částky. Platí, že čím vyšší spoluúčast si pojištěný sjedná, tím nižší částky bude platit. Pojištěný je svým způsobem i motivován k tomu, aby nedošlo ke škodě, protože tak jako tak bude nějakou částku při škodní události platit.

Zpět na přehled

Odebírání novinek a článků - ODBORNÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

Také nemáme rádi SPAM! Našim klientům a dalším zájemcům poskytujeme občasné, ale hodnotné informace ze světa motorismu a řidičské praxe. Věnujeme se rovněž příslušné legislativě. Budete-li chtít, přihlaste se k odběrům novinek, odhlásit se můžete kdykoliv.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (2.4 + 2.5) *

Nahoru