firmy

To nejlepší z pojistného trhu

Největší síť pojišťovacích makléřů v České republice

Individuální péče, nejvýhodnější řešení, mezinárodní služby 

Najdete nás v Opavě, Těšínská 37 - areál STK TQM 

Exkluzivní produkty pro OSVČ a menší firmy

Komplexní pojištění menších podnikatelů (IČ, OSVČ)

Nadstastandardní smluvní ujednání v pojištění podnikatelskách rizik, přívětivé ceny pojistného a škodový servis davají podnikatelům záruky.

 • Pojištění majetku - sdružený živel, odcizení, vandalismus, skla, posel
 • Pojištění přerušení provozu
 • Strojní pojištění
 • Pojištění elektroniky
 • Pojištění odpovědnosti za škody
 • A další volitelná rizika

Programy jsou určeny pro podnikatele do celkové pojistné částky 30 nebo mil. Kč, při konstrukci Vašeho pojištění získáte přehled o pojistných podmínkách, výlukách z pojištění a exkluzivní slevy na celkovém pojistném. 

Pojištění majetku podnikatele

Pojištění majetku kryje nebezpečí, v jejichž důsledku dochází ke škodám na majetku (poškození, zničení, ztrátě věcných hodnot, finanční ztrátě). Základním cílem pojištění majetku je ochrana proti následkům nepředvídatelných událostí.

Nebezpečí ohrožující majetek lze rozdělit podle jejich důsledků na ty, při kterých dochází ke vzniku:

Přímých věcných škod: živelní škody, vodovodní škody, havárie, přerušením dodávek energií, zcizení a poškození 

Finančních ztrát: úvěrové škody díky nesolventnosti Vašeho odběratele nebo jeho platební nevůle

Pojištění vozidel

Povinné ručení, havarijní pojištění, asistenční služby, volitelná připojištění - vše na jedné pojistné smlouvě.

Jedna pojistka, každé auto má svou zelenou kartu, faktura na pojistné za všechny auta ve třech volitelných termínech.

Motorová vozidla, zemní stroje, přívěsy a návěsy, nákladní vozidla, tahače, zemědělské stroje - vše v jednom.

Pravidelný přehled o dopojišťovaných nebo vyřazovaných vozidlech z flotily. Více zde.

 

Pojištění přepravy nákladu - odpovědnost dopravce

Za přepravu nákladu podle nového Občanského zákoníku (89/2012Sb.) odpovídá dopravce

Komplexní řešení pro dopravce s řadou jinde nepojistitelných rizik v silniční dopravě, volitelná další rizika do základní pojistné smlouvy.

Vystavujeme ihned certifikáty v jazyce českém, anglickém, německém a ruském.

Vynikající ceny pojistného, volitelné splátky pojistného , volitelné územní rozsahy pojistného krytí vč. kabotáží. Více zde.

 

Finanční způsobilost dopravce

Zákonnou povinnost majitelům koncesních listin řešíme formou pojištění.

Pojistné smlouvy obdržíte ihned na místě, vč. potvrzení pro příslušný Krajský úřad.

Pojištění profesní odpovědnosti

Sjednává se pro případ odpovědnosti pojištěného za finanční újmu způsobenou třetím stranám v důsledku tzv. “vadného” poskytnutí odborné služby.

Vadné poskytnutí odborné služby můžeme v principu definovat jako nedbalostní jednání pojištěného při poskytování odborné služby, včetně chyby a omylu. Pojištění se rovněž vztahuje na náhradu nákladů právního zastoupení vynaložených v souvislosti s obranou proti uplatněnému nároku na náhradu újmy.

Pojištění kontaminace

Toto pojištění je aktuální např. pro potravinářský průmyslŠkody na zdraví nebo majetku třetím osobám by v případě kontaminace výrobků byly hrazeny z klasického pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Pojištěním kontaminovaných výrobků je možné krýt některé specifické finanční škody, které vzniknou v případě kontaminace (např. ušlý zisk, stažení výrobku z trhu) nebo hrozby kontaminace (platba „vyděračům“ apod.).

Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu se sjednává pro případ finančních ztrát způsobených přerušením či omezením provozu v důsledku věcné škody.

Může nastat mnoho příčin přerušení provozu, např. živelní škoda na majetku, chřipková epidemie (vyřadí až na několik dní z provozu pracovní sílu), nebo pozdní dodávka surovin. Cílem pojištění pro případ přerušení provozu jsou však pouze taková omezení výroby, ke kterým došlo v důsledku majetkové škody. Jinými slovy má toto pojištění společnosti nahradit takovou hodnotu, která by byla realizována v případě, kdyby ke škodě na majetku nedošlo.

Pojištění stažení výrobku z trhu

Stažení z trhu je nástrojem sloužícím k ochraně zdraví a majetku široké veřejnosti před škodlivými následky nebezpečných výrobků. Jedná se o souhrn opatření, jejichž cílem je zabránit distribuci, nabízení nebo vystavování takových výrobků. 

Stažení výrobku z trhu většinou provádějí samotní výrobci, a to nejen za situace, kdy jsou k takovému kroku donuceni ze strany úřadů. Nezřídka se jedná o případy, kdy výrobce s ohledem na hrozící újmu na dobrém jméně přistoupí ke stažení výrobku dobrovolně.

Běžné pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku náklady vynaložené v souvislosti se stažením výrobku z trhu nekryje. Pro tyto případy je proto třeba sjednat pojištění stažení výrobku z trhu. Uzavření tohoto druhu pojištění může být v některých případech podmíněno současným sjednáním pojištění odpovědnosti za škody u stejného pojistitele.

Pojištění technických rizik

Pojištění technických rizik chrání před:

 • finanční újmou v důsledku věcných škod na strojích a elektronice (pojištění strojů a elektroniky)
 • finanční újmou v důsledku částečného nebo úplného přerušení provozu v souvislosti s věcnou škodou na pojištěných strojích a elektronice (pojištění strojního / elektronického přerušení provozu)

Pojištění se vztahuje na veškeré náhlé a nepředvídané škody, které nejsou součástí výluk uvedených v standardních pojistných podmínkách.
 
Pojištěny jsou zejména:

 • škody zapříčiněné provozem (lom, přetlak, podtlak, přehřátí, selhání zabezpečovacích a měřících zařízení)
 • škody zapříčiněné elektrickou energií (zkrat, přepětí nebo indukce)
 • škody způsobené lidským faktorem (chyby obsluhy, nešikovnost, nedbalost)
 • škody zapříčiněné výrobcem (vadný projekt, vadný materiál, výrobní vady, chybná montáž)
 • škody způsobené mrazem a ledem

Pojištění technických rizik je určeno nejen velkým průmyslovým podnikům, ale je vhodné prakticky pro všechny subjekty. Pojištění je vhodné nabídnout zejména v případech, kdy zařízení tvoří nepostradatelnou součást výrobního procesu nebo se jedná o unikátní či nákladné zařízení. Strojní pojištění a pojištění elektroniky by mělo být součástí každé komplexní nabídky.

Stavebně montážní pojištění

Účelem stavebně montážního pojištění je poskytnout přiměřenou a úplnou pojistnou ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla všem zúčastněným subjektům, včetně investora. Pojištění stavebně montážních rizik je známo jako Contractor´s All Risk (CAR) a Erection All Risk (EAR).

Stavebně montážní pojištění se v současnosti skládá ze 3 částí, které na sebe navzájem navazují:

 • pojištění věcných škod na budovaném díle
 • pojištění odpovědnosti za škody v souvislosti s budováním díla
 • pojištění ušlého zisku investora (ALOP) v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku škody na díle.

Standardně bývá sjednáváno pojištění věcných škod a pojištění odpovědnosti za škody.  Rozšíření o pojištění ušlého zisku investora (ALOP) je vhodné především v případě děl, jejichž opožděné zprovoznění může investorovi způsobit znatelné finanční ztráty.

Aby se zabránilo nedostatkům v pojistném krytí nebo naopak v jeho duplicitě, je pojištění standardně uzavírané pro všechny subjekty, které se na díle podílí. Jedná se zejména o:

 • investora
 • hlavního dodavatele (zhotovitele)
 • hlavního projektanta
 • subdodavatele
 • firmu provádějící odborný dozor,
 • výrobce resp. dodavatele montovaných objektů, který montáž přímo provádí.

Pojištění lze sjednat i pouze ve prospěch např. investora nebo hlavního dodavatele. Tento postup však není doporučovaný.

Zaměstnanecké programy

 • Odpovědnost zaměstnance (hromadné pojištění) za škody zaměstnavateli. Zaměstnavatelský benefit.
 • Úrazové pojištění zaměstnanců (hromadné pojištění) při pracovních i soukromých úrazech. Zaměstnavatelský benefit.
 • Cestovní pojištění pro zaměstnance (hromadné pojištění) pro zahraničí pracovní cesty. Zaměstnavatelský benefit.

Další pojistná ochrana pro Vaše podnikání

 • Pojištění kybernetických rizik
 • Pojištění celního dluhu
 • Pojištění ekologické ujmy
 • Pojištění finanční opravy poskytnuté dotace
 • Pojištění pohledávek
 • Pojištění terorismu
 • Pojištění únosu a vydírání
 • Pojištění záruky na spotřební daň
 • Pojištění zpronevěry
 • Pojištění fotovoltaických elektráren

Informace k rozsahům jednotlivých pojištění, jejich podmínkám a kalkulacím poskytujeme na našem pracovišti v Opavě

Riziková a životní pojištění OSVČ,IČ

Stát se může cokoliv. Je dobré mít "krytá záda" pro případy zranění, trvalých následků nebo těch situací nejhorších. Drobní podnikatelé u nás využívají pojistnou ochranu, která zajistí výpadky příjmů zejména u profesí, jejich tržby jsou přímo spjaty s výkonem podnikání OSVČ. Jakékoli vyřazení "ze hry", byť nechtěné či neplánované, může být pro podnik velmi nepříjemnou situací.

Pomůžeme vám s energiemi do Vašich provozoven

Soutěžíme dodavatele elektřiny a a zemního plynu v republikové elektronické aukci, která běží každý měsíc. Získání nejnižších cen (jinde je prostě nedostanete), férové obchodní podmínky a úplný administrativní servis není skutečně jednodušší. Více čtěte zde.

Kontakt pro zákazníky

Kontakty

ODBORNÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

IČ: 044 68 147

Plátce DPH
DIČ: CZ04467147

ID datové schránky: gpi94t6

T: +420 555 303 001

Povinné údaje

 

Adresa

Provozovna

Těšínská 37
(v areálu STK TQM Opava)
Opava

Najdete nás na mapě.

Provozní doba

PO-ČT 8-16:00hod

PÁ: 8-15:00hod

Kde nás v Opavě najdete?

Po vjezdu do areálu STK TQM z ulice Těšínská nebo Polní (naproti hasičům) projedete modrou branou a hned po pravé straně nízká šedá budova, nelze přehlédnout.

K dispozici máte čtyři parkovací boxy pohodlně a zdarma přímo "u dveří". Mapa.

11 pojišťoven na 1 místě v Opavě

Dlouhodobě se pohybujeme v oboru pojišťovnictví, za tuto dobu jsme se setkali s různými situacemi klientů i stím, jak věcy dopadly. V některých případech jsme byli svědky předvolání k soudním projednáváním či výzvám k doplnění informací. To vše nyní máte k dispozici i Vy. Pojišťovnictví se mění vlivem trhu i legislativy (NOZ - zák.č. 89/2012Sb.) a také vlivy směrnic Evropského parlamentu, které do tohoto oboru začínají významně zasahovat.

A buďte bez obav, s námi komunikujete na zabezpečených internetových odkazech.

Telefonicky, pohodlně a na dálku

Pro naše klienty využíváme možností moderních technologií, aktuální legislativy pro pojišťování vozidel a zejména vycházíme vstříc úsporám Vašeho času!

Dálkově poskytujeme aktuální kalkulace cen pojištění vozidel.

Povinné ručení, havarijní pojištění, různá další připojištění (zvěř, skla apod.)

Sjednáváme ostré pojistné smlouvy, ať již jste kdekoliv.

Jak to funguje?

Je to jednoduché, pohodlné a zdarma!

 • Připravte si k ruce velký technický průkaz vozidla
 • Anebo dokumentaci k vozidlu, pokud VTP ještě nemáte (dovozy)
 • Rodné číslo (IČ) pojistníka a vlastníka vozidla
 • Současnou zelenou kartu, pokud nyní pojistku již nějakou máte

V naší provozní době (viz zde na webu shora):

 • Zavoljte naši klientskou linku 555 303 001
 • Sdělte nám Váš požadavek a zbytek uděláme společně

Můžete si nechat od nás poslat:

 • Jen kalkulace (bez vzniku pojistky)
 • Ostré pojistné smlouvy
 • Zelenou kartu si pak vytisknete kdekoliv

Sdělíme Vám, jak se zbavit staré pojistky

slider slider slider slider slider

Řidičům Opavska a okolí - pojištění vozidel

Povinné ručení, havarijní pojištění a další připojištění pro domácnosti i podnikatele Opavska s výběrem z 10 pojišťoven vč. služeb likvidací pojistných událostí.

Domov, domácnost

Kvalitní a fungující pojistky pro občanský majetek, spoření dětí či pro cestování na dovolenou. Řešení úrazových a životních rizik. Zajištění hypoték vinkulacemi.

Elektronické aukce v Opavě - elektřina, zemní plyn

Jednoduchý nástroj pro domácnosti, živnostníky, právnické osoby, obce a další spotřebitele energií. Navíc je zdarma a funguje v Opavě již třetím rokem.

Pomáháme živnostníkům a menším firmám

Od aut až po firemní majetek, rizika zaměstnanců, výrobních procesů či benefitní programy nebo speciální pojistky získáte s výběrem právě u nás. Šijeme každému na míru!

Středním a velkým firmám Opavska

Exkluzivní produkty širokého sortimentu fungujícího pojištění RENOMIA NETWORK a služby opravdových znalců Risk managementu na profesionální úrovni.

+420 555 303 001info@osop.cz